Wpływ Muzyki Na Działalność Twórczą Dziecka

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj


WPŁYW MUZYKI NA DZIAŁALNOŚC TWÓRCZĄ DZIECKA


 

Im bogatsze życie przenika nas samych,

tym bogatsze życie możemy rozsiewać dookoła”

E. Jaques-Dalcroze


Muzyka od pradawnych czasów była uważana jako swoista wartość w procesie wychowania człowieka. Wnosi do życia radość, pozwala na uzewnętrznienie przeżyć, wydobywając nagromadzoną energię, przez co rozwija indywidualność dziecka i daje środki jej wyrażania. Muzyka wyrabia bystrość i koordynacje narządów zmysłowych, szybką orientacje, jasne, logiczne myślenie. Pozwala się skoncentrować, daje upust nadmiarowi energii życia emocjonalnego w okresie rozwojowym. Kształci charakter, uczy przezwyciężać trudności, daje zadowolenie estetyczne, uczy systematycznej pracy. Muzyka ma też znaczenie terapeutyczne i lecznicze, w dzieciach mało wrażliwych rozwija wrażliwość i uczuciowość, zmęczone ożywia, zdenerwowane uspokaja. Muzyka jest też środkiem porozumienia między ludźmi lepszym niż słowo. Ktoś może zapytać czy nauka muzyki ma sens, skoro jest radio, telewizja? A skoro są komputery, czy warto uczyć się pisać? A skoro mamy kalkulatory czy warto uczyć się liczyć?

Przed rodzicami i nauczycielem stoi trudne, lecz piękne zadanie wprowadzenia dziecka w świat muzyki. Już z chwila przyjścia na świat dziecko zaczyna przejawiać pierwsze reakcje na słyszane dźwięki, rytmy i odgłosy najbliższego otoczenia. U niemowląt obserwuje się próby naśladowania dźwięków lub głosu matki. Wraz z nabywaniem umiejętności poruszania się i chodzenia dzieci wykazują wyczucie prostych zjawisk rytmicznych. Zaczyna rozwijać się słuch muzyczny, pamięć i zainteresowanie muzyką. Dzieje się tak, gdy rodzice rozwijają w dziecku te dyspozycje, zwłaszcza przez własny śpiew oraz gdy nie niszczą delikatnego aparatu słuchowego dziecka, odtwarzając w domu głośną muzykę, zupełnie nieodpowiednie dla niego.

Dla dziecka częsty kontakt z muzyką jest konieczny do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Niestety wiele dzieci trzyletnich, które przychodzą do przedszkola, nie miało okazji słuchać kołysanek śpiewanych przez matkę. Dlatego dopiero w przedszkolu nawiązują pierwszy kontakt z muzyką. Zajęcia muzyczne w przedszkolu uczą, bawią, rozwijają, wychowują, wspomagają rozwój emocjonalny, wpływają na ogólny stan dziecka, uspołeczniają dzieci, przeciwdziałają uczuciu samotności, posiadają funkcje terapeutyczne- rozładowują napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci. Zajęcia muzyczne w przedszkolu polegają na słuchaniu prostych utworów muzycznych, tworzeniu muzyki, śpiewaniu piosenek, grą na instrumentach, tańcu oraz improwizacjach, pobudzają wyobraźnie i fantazje młodego człowieka. Muzyka daje największe możliwości twórczego działania i kształtowania takich cech jak funkcje poznawcze i emocjonalno-motywacyjne, rozwija pomysłowość twórczą, kontaktowość społeczną i pozytywne cechy charakteru. Muzyka sprzyja twórczym poszukiwaniom i odkryciom. Aby dziecko poznało muzykę należy szukać metod, które oddziaływując na jego psychikę umożliwiałby rozwój dyspozycji twórczych. Aby dziecko mogło aktywnie poznawać muzykę należy w pracy wykorzystywać metody aktywizujące, które pobudzą twórczą działalność dziecka. Wśród metod aktywizujących w edukacji muzycznej możemy wyróżnić: metoda wg. K. Orffa, E. J. Dalcroze’a, Zoltana Kodaly, pedagogiki zabawy – Klanza, elementy Metody Dobrego Startu

Integracja artystyczna pogłębia zainteresowania, jest naturalną formą działalności twórczej małego dziecka, ponieważ ma synkretyczny charakter. Dziecko chętnie rysuje, śpiewa i jednocześnie odczuwa potrzebę ruchu, powodowane chęcią przechodzenia z jednego działania w drugie. Zagadnienia z innych obszarów działalności dziecka są także realizowane podczas zajęć muzycznych, np. rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała w wychowaniu zdrowotnym, czy budzenie uczuć patriotycznych za pomocą tekstów piosenek, opowiadań lub przez udział w uroczystościach w wychowaniu społeczno-moralnym.

Zajęcia plastyczne w przedszkolu połączone z muzyką rozwijają aktywną i twórczą wyobraźnię dziecka, rozwijają myślenie, angażują wyobraźnię, kształtują postawy moralne dziecka, wzmacniają pamięć, mają pozytywny wpływ na psychikę dziecka, uwalniając je od nagromadzonych, nie wyrażonych emocji, rozwijają w dziecku poczucie estetyki , rozwijają funkcje poznawcze, jak uwaga, pamięć i myślenie konkretno-obrazowe, uczą skupienia przy słuchaniu utworu muzycznego, przeżywania muzyki w sposób emocjonalny, uczą aktywnego stosunku do odbieranej sztuki, rozumienia muzyki, pobudzają wyobraźnie i aktywność twórczą dziecka.

Zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu rozwijają mowę, myślenie, zapamiętywanie, porównywanie, analizowanie i uogólnianie, przyczyniają się do ogólnego rozwoju fizycznego, zapobiegają wadom postawy oraz je korygują, kształtują świadomy ruch, oddech, ćwiczą koncentrację uwagi i orientację w przestrzeni, szybką reakcję na określone polecenia, rozwijają wyobraźnię, kształcą poczucie rytmu, estetykę i harmonię ruchów. Wspierają rozwój psychofizyczny rozwijając pamięć, spostrzegawczość, myślenie, kształtują koordynację wzrokowo - ruchową i słuchowo - ruchową, usprawniają orientację przestrzenną, odprężają, uczą życzliwości, współpracy
i odpowiedzialności.

Zajęcia literacko- muzyczne w przedszkolu, rozwija i wzbogaca mowę, rozwijają wrażliwość słuchową, zmysłową, rozwijają umiejętność gry na instrumentach, inwencje twórczą, pobudzają proces spostrzegania, wyobraźni, koncentrację uwagi, dają okazję do dokonywania analizy i syntezy, wpływają na rozwój zainteresowań i umiejętności dziecka. Stwarzają możliwości twórczego działania, szczególnie przez inspirowanie różnego rodzaju zabaw, a przede wszystkim zabaw inscenizowanych. Dają możliwość odtwarzania treści utworów literatury dziecięcej w formie dramatyzowanej, wywierają silny wpływ na przeżycia i emocje dzieci.

Częsty kontakt dzieci z muzyką wywiera wpływ na osobowość dziecka, przyczynia się do kształtowania jego emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego świata i urozmaica zajęcia. Z punku widzenia wychowania zdrowotnego muzyka i ruch są źródłem radości, odprężenia, wyładowania energii
i rozwoju fizycznego. Muzyka ma duże znaczenie w rozwijaniu wrażliwości na różnego rodzaju piękno oraz doskonali estetykę poruszania się. Integracja muzyki z innymi dziedzinami wychowania przedszkolnego zespala procesy emocjonalne, poznawcze i motoryczne, przez to przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Częsty kontakt dziecka z muzyką przyczynia się do kształtowania jego emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego go świata. Uważam, że jeśli muzyka łączyć się będzie zarówno w domu jak i w przedszkolu z radosnymi przeżyciami , z pewnością przetrwa w pamięci dziecka i w przyszłości rozbudzi jego zdolności i zainteresowanie artystyczne.


Opracowała mgr Ilona Wójcik