foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

                                                                                                    Załącznik do Uchwały            

                                                                                                                                                                  Nr 9/13/14

                                                                                   Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 w Łęcznej

                                                                               z dnia 21.03.2014 roku

                                                                                 w sprawie przyjęcia nowego Statutu Przedszkola

                                                                               Publicznego Nr 3 w Łęcznej

 

 

 

                 STATUT

 

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3

 

w ŁĘCZNEJ

SPIS TREŚCI:

Rozdział I       Postanowienia ogólne. …………………….… 3

Rozdział II     Cele i zadania przedszkola. ………………..… 5

Rozdział III     Organy przedszkola. ………………………… 20

Rozdział IV     Organizacja przedszkola. …………………..…25

Rozdział V     Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. ….29

Rozdział VI     Wychowankowie przedszkola. …………….…34

Rozdział VII   Rodzice. ………………………………………37

Rozdział VIII   Zasady gospodarki finansowej. ………………39

Rozdział IX     Postanowienia końcowe. ……………………..39

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 • Przedszkole Nr 3 w Łęcznej, zwane dalej ,,przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 • Siedziba przedszkola znajduje się w Łęcznej ul. Braci Wójcickich 29.
 • Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Łęczna.
 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
 • Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Łęcznej

21-010 Łęczna

ul. Braci Wójcickich 29

 

§ 2.

Przedszkole działa w oparciu o niżej wymienione przepisy, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, a także regulują zasady współdziałania miedzy nimi:

 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 265, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
  Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami,
 • innych aktów wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela, ustawy
  o systemie oświaty i kodeksu pracy.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz.U. z 2001r.Nr 61,poz. 624 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36 poz 155 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz, U. z 2004r. Nr 26, poz.232 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6,poz, 69),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U.z 2013 r. nr 532,poz.87)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r.
  Nr 120,poz. 526 ze zm),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r.
  w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 luty 2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 2252 ze zm).
 • Rozporządzenia MEN i S z dnia 19 kwietnia 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki -dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002/23/225)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r.
  w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach
  i placówkach publicznych ( Dz. U. Nr 6/2003, poz. 69),
 • Rozporządzenie MEN i S z 7 listopada 2001r. w sprawie warunków
  i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. ( Dz. U. 2001-135-1516)
 • Innych aktów wykonawczych do Ustawy (Karta Nauczyciela i ustawy
  o systemie oświaty).

.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest między innymi:
 3. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 4. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co jest złe,
 5. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 6. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,
 7. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dziecizróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 8. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa,            w zabawach i grach sportowych,
 9. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczymtechnicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń           w sposób zrozumiały dla innych,
 10. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 11. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 12. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a także kształtowanie tych wiadomościumiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

13. Wynikające z powyższych celów zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie siędorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
  i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
 8. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
 10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznychw unikaniu zagrożeń,
 12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
 14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

4. Do zadań przedszkola należą :

 1. wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
 2. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia
  i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 3. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 4. nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytaniakreślenia symboli graficznych.
 5. integrowanie treści edukacyjnych.
 6. rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.
 7. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.
 8. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznejjęzykowej.
 9. organizowanie nieodpłatnie, na życzenie rodziców, w ramach planu zajęć religiiwymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania . Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji.
 10. organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

                                                 § 4.

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalane są
  w koncepcji pracy placówki, planie pracy przedszkola i miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 5.

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,                        a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
  w przedszkolu, oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 4. współpracuje z rejonową poranią psychologiczno – pedagogiczną                       zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

 

§ 6.

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

1) każdy oddział powierzony jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,

2) w miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc woźną oddziałową lub innego pracownika przedszkola,

4) w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz drugiej osoby (drugi nauczyciel, woźna oddziałowa, rodzice lub inny pracownik przedszkola – jeden opiekun na 15 dzieci),

5) za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział.

2. Przedszkole ma ustalone zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu :

 1. nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności, jaki spoczywa na nim za życie i zdrowie dzieci, kładzie szczególny nacisk na troskę i bezpieczeństwo wychowanków.
 2. dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 przez rodziców bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez nich. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali zabaw. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z sali zabaw. Rodzice są informowani o zagrożeniach dlai życia dziecka.
 3. dzieciom nie wolno samowolnie, bez pozwolenia i dozoru opuszczać sali
  i budynku przedszkola.
 4. dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
 5. podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel zwraca uwagę na zgodną
  i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, uczy dzielenia się nimi. Obserwuje dzieci, kieruje zabawą lub ją inspiruje, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać.
 6. nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami.
 7. nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabawJego uwaga powinna być skupiona na podopiecznych.
 8. nauczyciel nie może opuścić grupy przed przyjściem zmienniczki.
 9. podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym nauczyciele uczą dzieci korzystania
  z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a przed rozpoczęciem zabaw mają obowiązek sprawdzić stan urządzeń.
 10. w czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscu największych zagrożeń.
 11. podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie
  z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przezPo ustawieniu podopiecznych nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci znajdują się w kolumnie.
 12. w razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola
  i poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora, a ten pracownika bhp oraz :
 13. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
 14. zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka,
 15. podjąć środki zapobiegawcze ( w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola),
 16. zawsze, gdy wypadek jest ciężki powiadomić organ prowadzący
  i prokuraturę.

3. Przedszkole ma ustalone procedury przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola.

4. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w drodze do przedszkola lub z przedszkola. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą w wyjątkowych sytuacjach upoważnić inne osoby do przyprowadzania lub odbierania dziecka. Upoważnienie takie rodzice sporządzają na piśmie i przedkładają nauczycielowi. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

5.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

6.Dziecko może być odebrane z przedszkola wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

7.W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby
u dziecka nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się
z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się                         z lekarzem.

8. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się               o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku
i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka                   i zabezpieczyć miejsce wypadku.

9. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

10. Zadania przedszkola związane z bezpieczeństwem dzieci

1) w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

2) w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.

3) do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne,

4) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej

5) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci
z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

6) podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

7) dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

8) w trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, tj. kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

9) rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem
i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

 1. informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka,
  a szczególniechorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
 2. okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
 3. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania
  u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

§ 7.

1. Przedszkole ma ustalone zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu :

 1. nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności, jaki spoczywa na nim za życie
  i zdrowie dzieci, kładzie szczególny nacisk na troskę i bezpieczeństwo wychowanków.
 2. podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym nauczyciele uczą dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a przed rozpoczęciem zabaw mają obowiązek sprawdzić stan urządzeń.
 3. w czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscu największych zagrożeń.
 4. podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 5. w razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola
  i poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora,                          a ten pracownika bhp oraz :
  1. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
  2. zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka,
  3. podjąć środki zapobiegawcze ( w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola),
  4. zawsze, gdy wypadek jest ciężki powiadomić organ prowadzący
   i prokuraturę.
  5. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się                    o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.
  6. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

§ 8.

 1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzaniaodbierania dziecka z przedszkola.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców – na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica.
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców lub prawnego opiekuna.
 4. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną, za okazaniem dowodu tożsamości.

 

 

§ 9.

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 600800
  lub w każdym innym czasie pracy przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci zapisanych do grup 10-godzinnych odbywa się zgodnie z zawartą umową pomiędzy rodzicami ( prawnymi opiekunami).
 3. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 1700 z zastrzeżeniem ust. 2.

 

§ 10.

1.Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 4. ze szczególnych uzdolnień
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się
 6. z zaburzeń komunikacji językowej
 7. z choroby przewlekłej
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 9. z niepowodzeń edukacyjnych

10) z zaniedbań środowiskowych

   11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu udzielana rodzicom dzieci                           i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

6. Pomocy w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej , w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z :

1) rodzicami dzieci,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców,

2) dyrektora przedszkola,

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia
z dzieckiem,

4) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) porad i konsultacji.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane są dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 8.

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami
w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

13. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane
są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

15. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty
i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy
i specjaliści.

16. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań
i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań                      i uzdolnień dzieci.

17. Działania, o których mowa w ust.1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

18. W razie stwierdzenia ,że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca                         lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

19. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia
z dzieckiem. Zespół tworzy dyrektor. Zespół tworzony jest dla:

1) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie                        o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia             lub opinii,

2) pacę zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora.

20. Zadaniem zespołu jest:

1) planowanie i koordynowanie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) ustalenie form udzielania tej pomocy, okresu udzielania tej pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

21. Zadaniem dyrektora jest pisemne poinformowanie rodziców, w sposób przyjęty w przedszkolu, o ustalonych dla dziecka formach , okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

22. Zadaniem psychologa i pedagoga w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ,a także wspieranie mocnych stron dziecka,

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

23. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci
i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 11.

1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i są dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.

2. Za organizację zajęć dodatkowych odpowiada dyrektor przedszkola, a także organ prowadzący przedszkole.

3. Zajęcia obejmują język angielski, rytmikę, religię oraz zajęcia logopedyczne                             i psychologiczne w ramach czesnego tj. 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową.

4. Uczestniczenie dziecka w nauce religii odbywa się za zgodą rodziców. Dzieci, których rodzice nie wyrażą zgody na uczestniczenie dziecka w nauce religii mają zapewnioną opiekę innego nauczyciela.

5. Do zajęć z religii nie prowadzi się osobnego dziennika zajęć, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i swoim podpisem w dzienniku oddziału, w którym zorganizowane są zajęcia.

6. Zajęcia z terapii logopedycznej, psychologicznej oraz języka angielskiego dokumentowane są w odrębnych dziennikach zajęć.

7. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

8. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych, o których mowa w ust. 3 ustalane są przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1 ) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,

 1. ) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

10. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych jej opiece dzieci.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 12.

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 13.

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola :

 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową             i gospodarczą obsługę placówki,
 6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycielipracowników niebędących nauczycielami, decyduje
  w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród                     i wymierzania kar,
 7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieliorganizacji praktyk pedagogicznych,
 8. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku
  w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
 9. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 10. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną
  i rodzicami,
 11. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczejopiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
 12. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:

a) rodzicami dzieci,

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                 i młodzieży.

 1. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionychprzedszkolu pracowników.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnic­twa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała
z radą pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

 1. zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
 2. w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

5. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 14.

1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział
z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

3.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
 2. zatwierdzanie koncepcji planów pracy placówki,
 3. podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznychplacówce,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
 6. ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

         8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
 2. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęćramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 3. programy wychowania przedszkolnego,
 4. powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
 5. powierzenie stanowiska wicedyrektora,
 6. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
 7. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
 8. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 15.

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.

2. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

5. Rada rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Rada rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

7. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

8. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

§ 16.

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując
w swoje kompetencje.

2. Organy przedszkola współdziałając ze sobą dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie.

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci.

4. Nauczyciele utrzymują ścisły kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

5. Zebrania z rodzicami są organizowane w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.

6. Współdziałanie wszystkich organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola.

7. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:

 • negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
 • po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 17.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.

2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6ºº do 17ºº w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00 .

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 18.

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym tygodniowy wymiar godzin pedagogicznych.

§ 19.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci

 • w zależności od potrzeb rodziców, możliwości przedszkola i realizacji założeń programowych.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

4. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20,
w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 20.

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. W szczególnych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci w wieku 2,5 lat.

3. Podstawą zgłoszenia dziecka jest „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

                                                           § 21.

1.Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

   1) podstawę programową opracowaną przez MEN oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego.

 1. wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
 3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:
 4. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 5. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają na świeżym powietrzu (organizowane są tam gryzabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.),
 6. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 7. pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjneinne).

§ 22.

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§ 23.

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną wyrażoną w formie uchwały może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkolanastępujących przypadkach:
 2. Zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego,
 3. Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
 4. Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

§ 24.

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji.
 2. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania, opieki i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala Rada MiejskaŁęcznej. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
 1. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z czterech posiłków.wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę.
 3. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej.
 4. Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartądyrektorem w dniu zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 5. Koszty za wyżywienie mogą być pokrywane przez organizacje społeczne lub inne instytucje.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 25.

 1. W przedszkolu zatrudnia się :

1) nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora,

2) nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 1. specjalistów,
 2. pracowników administracjiobsługi.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji pracowników określają odrębne przepisy.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.

§ 26.

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnieobowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań,w szczególności:
 3. Organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
 4. Ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków),
 5. Wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
 6. Uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
 7. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzinmomencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych,
 8. Nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osobaobsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
 9. Nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
 10. Współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
 11. Informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących
  w przedszkolu,oddziale (kontrakty).

12. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.

13. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie
z decyzją rady pedagogicznej:

 1. realizuje zaplanowaną tematykę ,
 2. plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
 3. plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela , a swobodną działalnością dzieci zgodnąpodstawą programową,
 4. część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

14. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

 1. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznaniezabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu
  i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się trzy razy w roku               i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
 2. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko naukiklasie I szkoły podstawowej (w październiku–listopadzie) – nauczyciele dzieci 6 i 5 - letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym,
 3. przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
 4. opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej
  i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania
  i korygowania rozwoju dziecka,
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności
  i zainteresowań,
 6. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania
  i wychowania,
 7. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskaestetykę pomieszczeń, przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci pięcioletnich                i sześcioletnich.
 9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowankó                              i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 10. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami –psychologiem, pedagogiem, logopedą pracującymi
  w przedszkolu oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej.
 12. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowanianauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
 13. organizowanie zebrań grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
 14. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
 15. przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
 16. uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
 17. prezentowania „gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
 18. informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału
  i przedszkola,
 19. systematycznego eksponowania prac dzieci.

15.Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

16.Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej
i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

17.Nauczyciel wykonuje inne polecenia dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce.

18.Nauczyciel nadzoruje i kontroluje w sali schodzenia się i rozchodzenia dzieci wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

§ 27.

 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo- -wychowawczej poprzez:
  1. pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymiwyjściem na zewnątrz budynku,
  2. opiekę w czasie spacerów i wycieczek,
  3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
  4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
  5. udział w dekorowaniu sali,
  6. pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

 1. zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeńwyposażeniu przedszkola,
 2. wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny)opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 28.

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola , dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 letnie. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:
  1. wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci
   w wieku od 3 do 6 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,
  2. )dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  3. dziecko, którego oboje rodzice pracują,
  4. dziecko z rodziny niepełnej,
  5. dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko
w wieku powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziesięć lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy dziesięć lat.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniany również przez uczęszczanie, odpowiednio, do przedszkola: za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

§ 29.

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające
  z Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),szczególności do:
  1. zapewnienia im bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu,
  2. właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego
   i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania godności osobistej,
  4. życzliwego i podmiotowego traktowania,
  5. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  6. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  7. poszanowania własności,
  8. opieki i ochrony,
  9. partnerskiej rozmowy na każdy temat,

10) akceptacji jego osoby, takim jakim jest,

11) do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy

12) indywidualnego procesu nauczania i własnego tempa rozwoju,

13) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

14) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania                  w tym pomocy,

15) swobodnego wyrażania swych myśli, sądów i opinii,

16) badania, eksperymentowania, popełniania błędów,

17) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,

18) umów i kontaktów z dorosłymi,

19) różnorodnego, bogatego w stymulujące rozwój bodźce otoczenia,

20) wypoczynku,

21) nauki i regulowania własnych potrzeb,

22) radości,

23) tajemnicy,

24) niepowodzeń i łez,

25) upadków,

26) własności,

27) posiadania wokół siebie osób zaangażowanych i odpowiedzialnych, do których może zwrócić się z prośbą,

28) do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak też dorosłych,

29) zdrowego jedzenia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami rozwojowymi.

 1. Dziecko ma obowiązek:
  1. przestrzegania ustalonych w grupie zasad i reguł ,
  2. przestrzegania ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
  3. nie stwarzania niebezpiecznych dla zdrowia i życia swojego i innych sytuacji, zgłaszać złe samopoczucie,
  4. nie krzywdzenia siebie i innych,
  5. nie niszczyć i nie zabierać cudzej własności,
  6. dbać o mienie przedszkola,
  7. szanowania zabawek i sprzętów jako wspólnej własności,
  8. uczestniczyć w pracach porządkowych i samoobsługowych,
  9. przestrzegać zasad równego prawa do korzystania z zabawek,

10) dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.

11) szanowania siebie i innych oraz ich prawa do odmienności,

12) kulturalnego zwracania się do innych, używania zwrotów grzecznościowych,

13) szanowania i przestrzegania wartości powszechnie uznanych, takich jak: prawda, dobro, szacunek, miłość, godność osobista,

14) zgłaszania nieodpowiedniego zachowania kolegów,

15) nie przeszkadzania innym w pracy, zabawie odpoczynku,

16) respektowania konsekwencji ustalonych przez grupę za złamanie wprowadzonych zasad,

17) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania
i terapii.

ROZDZIAŁ VII

RODZICE

§ 30.

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami
   i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwojupostępów edukacyjnych dziecka,
  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
  4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola,
  6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa tj. radę rodziców.

§ 31.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:
 2. przestrzeganie niniejszego statutu,
 3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 7. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 8. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 9. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 10. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola

10)bieżące aktualizowanie danych w upoważnieniach do odbioru dziecka ;                

§ 32.

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 2. zebrania ogólne i grupowe
 3. konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem,
 4. zajęcia otwarte,
 5. kąciki dla rodziców,
 6. wspólne uroczystości , imprezy, pikniki, wycieczki, festyny,
 7. zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich,
 8. inne formy zaproponowane przez rodziców lub radę pedagogiczną.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 33.

1. Przedszkole jest jednostką budżetową.

2. Podstawą działalności finansowej jest roczny plan finansowy, którego projekt opracowuje dyrektor.

3. Dyrektor działa jednoosobowo, w zakresie zaciągania zobowiązań
i odpowiada za gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym.

4. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji
  i obsługi przedszkola.
 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 35.

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  1. umieszczenie statutu na tablicy ogłoszeń,

               2) udostępnianie statutu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

§ 36.

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane po zmianie przepisów wykonawczych oraz na wniosek rady pedagogicznej.
 2. W przypadku wprowadzenia więcej niż trzech zmian, rada pedagogiczna upoważnia dyrektora do wydania tekstu jednolitego statutu przedszkola.
 3. Z propozycją nowelizacji statutu może wystąpić przewodniczący rady pedagogicznej.

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Data uchwalenia: 21.03.2014r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej