foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyszukaj

 

Koncepcja rozwoju Przedszkola Publicznego nr 3

 

na rok szkolny 2016/2017

 

Ja i moja Rodzina - edukacja społeczno-moralna

 


 

Rodzina jest fundamentem, na którym wyrasta poczucie tożsamości dziecka.Od członków rodziny dowiaduje się ono, co to znaczy być kobietą lub mężczyzną, na czym polega małżeństwo i wychowanie dzieci. Uczy się także sposobów radzenia sobiez problemami, ale i przyjmowania radości życia codziennego. Każdy człowiek dąży do przeżycia szczęśliwego życia z najbliższymi, a także zaspokojenia podstawowych potrzeb psychicznych, takich jak potrzeba bycia kochanym, potrzeba przynależności, zaufaniai możliwości polegania na sobie nawzajem. Dlatego pielęgnowanie tradycji rodzinnych, wychowywanie dzieci we wzajemnym szacunku i zrozumieniu, to podstawa, aby kontynuować formację nowych pokoleń w duchu wartości, zwłaszcza wzajemnej miłości.

Czynniki środowiskowe wpływają zarówno na to, w jakiej moralności dziecko będzie wzrastało, jak i to jak proces tego wzrastania będzie przebiegał. Ważne zatem staje się, aby dziecko potrafiło odróżnić dobra od zła. Jasno określone normy postępowania oraz konsekwencja w ich respektowaniu wniosą w życie dziecka ład, porządek, spokój, poczucie bezpieczeństwa a jednocześnie dadzą dziecku swobodę działania. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość, skłonność do naśladownictwa, wrażliwość emocjonalna, to czynniki stwarzające korzystne warunki do osiągania zaplanowanych, pozytywnych efektów działań wychowawczych. W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywnie udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania.

Cel główny:

- wzmacnianie więzi uczuciowych między dziećmi, rodzicami i przedszkolem.

Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie więzi rodzinnych;

 • rozumienie roli członków rodziny, docenianie wagi rodziny w życiu każdego człowieka;

 • zacieśnianie więzi między rodzicami i dziećmi.


Ewaluacja koncepcji rozwoju placówki

Obszar: Ja i moja Rodzina - edukacja społeczno-moralna.

Standardy:

 1. Używa form grzecznościowych w stosunku do rodziców i krewnych.

 2. Potrafi nazwać członków rodziny i określić stopień pokrewieństwa.

 3. Zna tradycje rodzinne i przedszkolne.

 4. Potrafi nazwać zawody wykonywane przez rodziców.

 5. Potrafi współdziałać z rodzicami i rodzeństwem.

 6. Ma poczucie więzi z najbliższymi.

 7. Potrafi swobodnie wypowiadać się o swojej rodzinie.

 8. Dostrzega prawa członków rodziny.

 9. Wie, że należy szanować osoby starsze.

 10. Wykonuje różne niespodzianki, sprawiające radość członkom rodziny.