^Powrót
  
  
  

Wyszukaj

 

MIESIĄC ANGIELSKO-HISZPAŃSKI – PROGRAM ZAJĘĆ


 

Program nauczania języka angielskiego z elementami języka hiszpańskiego

 

w grupie dzieci 3/4-letnich, 4-letnich, 4/5-letnich i 5-letnich w Przedszkolu Publicznym Nr.3 w Łęcznej. Czas realizacji projektu: 01.09.2016- 30.09.2016

 Prezentowany program opiera się na przekonaniu, że dzieci wprowadzone w świat języka angielskiego i hiszpańskiego w nauczaniu przedszkolnym są lepiej przygotowane do nauki tych języków kolejnym etapie. To powoduje, że łagodniej przechodzą od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym i jako późniejsi uczniowie łatwiej odnoszą sukcesy w nauce języka obcego.

Dzieci w tym wieku są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego może stanowić nową interesującą przygodę. Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się już ze zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Dzieci zatem łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków i dialogów. Chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych i wykazują dużą kreatywność.

Podczas nauki języka dzieci poznają słowa, które są związane z ich najbliższym otoczeniem. Biorą udział w zabawach oraz grach dydaktycznych. Śpiewają piosenki, uczą się wierszyków, poznają słownictwo przedstawione na kartach graficznych i ilustracjach.

 W obrębie programu tworzony jest i prezentowany na tablicy ogłoszeniowej, materiał leksykalny z języka hiszpańskiego, jaki dzieci będą przyswajać w okresie jednego tygodnia. Materiał leksykalny z języka angielskiego, jaki dzieci będą przyswajać w okresie jednego miesiąca, jest dostępny na tablicy ogłoszeniowej poszczególnych grup, lub tablicy ogłoszeniowej przeznaczonej do informacji zwrotnej z języka angielskiego dla rodziców dzieci i opiekunów.

Cele programu:

 • Kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego poprzez zabawową formę zajęć.
 • Budzenie zaciekawienia językiem angielskim i hiszpańskim poprzez osłuchanie dzieci z tymi językami.
 • Przyzwyczajenie dzieci do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, wielojęzycznym i wielonarodowościowym. Kształtowanie tolerancji.
 • Kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych).
 • Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa).
 • Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami.
 • Motywowanie do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka).
 • Wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka.
 • Wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw.
 • Rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur.
 • Rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w trakcie gier, zabaw i pracy w grupach.

 

Copyright © 2021. KIDS ScHO0L Rights Reserved.